Kezdőlap
https://gyermekesifjusagifelugyelotanfolyam.hu/

Részlet a Gyermek és ifjúségi felügyelő és a Szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
 
Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
 

2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 

3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  5221 Gyermekfelügyelő, dajka Kisgyermeknevelő
  5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gondozó
  5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekfelügyelő
 
 
 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-     szakmai etikai szabályok betartására
-     általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
-     különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
-     adekvát kommunikációra
-     olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére
-     a gyermekek motiválására
-     segítőkész kapcsolatteremtésre
-     konfliktusmegoldásra
-     érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
-     az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
-     gyermekjátékok és sportszerek használatára
-     informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
-     különböző rendezvények, akciók lebonyolítására
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
  4.4. 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
  4.5. 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
-     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
-     Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása. A Napló tartalmazza továbbá az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
-     A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-     Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás
 
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok gyakorlati
  5.2.4. 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
  5.2.5. 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati
 
 
 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 

Gyakorlati vizsgatevékenység:
 
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 

Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírása alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
 
A vizsgafeladat ismertetése:           A központilag összeállított szóbeli tételsor alapján a szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet  a Szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből


1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 06
 
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
 

2. EGYÉB ADATOK

A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
  FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3511 Szociális segítő Szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző
  3511 01 Szociális segítő Szociális asszisztens
  3511 01 Szociális segítő Rehabilitációs nevelő, segítő
  3511 Szociális segítő Foglalkozás-szervező
  54 3511 Szociális segítő Mentálhigiénés asszisztens
 
 
 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében.
 
Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-     megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket
-     segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében
-     a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
    A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
  3.3.3. 54 762 02 Szociális asszisztens szakképesítés
  3.3.4. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
  4.4. 10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
  4.5. 10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
-     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
-     Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
-     A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
-     Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok gyakorlati
  5.2.4. 10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés szóbeli
  5.2.5. 10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 

Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés.
 
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott tényállás alapján kérelem-nyomtatvány és határozat elkészítése számítógépen, megadott formai követelmények figyelembe vételével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Döntés előkészítés és szolgáltatások szervezése
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli kérdései a döntés-előkészítéssel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 

Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli tételek alapján bemutatni a gyakorlaton végzett feladatokat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő:10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a Gyermek és ifjúségi felügyelő és a Szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő, Gyermekotthoni asszisztens, Szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző, Szociális asszisztens, Rehabilitációs nevelő, segítő, Foglalkozás-szervező, Mentálhigiénés asszisztens,